Repte “Dades Reactivació econòmica i social Covid-19 al Camp de Tarragona”

 

Mostrem una sèrie visualitzacions basades en dades obertes de diverses fonts pensades per ajudar a l’anàlisi de la situació i/o  l’evolució de diversos paràmetres (salut, socials i econòmics) per tal que siguin eina de suport a la pressa de decisions diversos actores del territori sobre la reactivació econòmica i social.

El portal web conté els següents apartats:

  • Sanitàries Covid-19

  • Evolució de la economia

  • Ajuts municipals Covid-19

 

Sanitàries Covid-19

Registre de casos positius de COVID-19 al Camp de Tarragona per regió sanitària i sexe

A l’afectació dels casos de Covid per regió sanitària podem visualitzar que afecten un 3,25% més a les dones que als homes al Camp de Tarragona. Aquest efecte es repeteix a totes les regions sanitàries de la província.

 

 

Evolució casos positius de Covid Camp de Tarragona per sexe

 

Presència de SARS-CoV-2 en les Aigües Residuals Tarragona

Segons controls setmanals realitzats per Laboratori d’Ematsa, en coordinació amb el Departament de Salut de la Generalitat s’obté un indicador d’evolució de la pandèmia mitjançant l’anàlisis de les aigües residuals per detectar la presència de SARS-Cov2 es troben disponibles al portal de Dades Obertes de l’Ajuntament de Tarragona.


Evolució de la economia

Evolució Atur segons sexe Reus-Tarragona

A la comparativa de l’evolució del número de persones aturades queda patent que l’atur té un major impacte a les dones tant a Reus com a Tarragona. Es veu una lleugera recuperació al maig2021 respecte al mateix periode de 2020 en plena pandèmia.

 

Comparativa atur per sectors Camp de Tarragona maig2020-maig2021

Les dades d’atur de maig 2021 respecte maig 2020 al Camp de Tarragona reflexen una millora en hosteleria, educació i activitats artístiques (dones) i en transport, industria manufacturera, activitats administratives i construcció (homes)

La hostelería ha sigut un dels sectors més afectats per la crisi del Covid-19, especialment per les restriccions que s’han aplicat per frenar l’expansió del virus, però veiem al maig 2021 una lleugera recuperació respecte al mateix mes de 2020.

 

Evolució Contractes segons sexe Reus-Tarragona

 

Les dades de contractacions reflexen un comportament similar en contractacions d’homes i dones, tant a Reus com a Tarragona. La xifra de contractacions ha vist una millora respecte el mateix periode de 2020 en plena crisi i tot i que no arriba al nivell de contractacions de 2019 sembla que evoluciona positivament.

Comparativa contractes per sexe i sectors a Camp de Tarragona maig2020-maig2021

Els sectors que més han crescut al maig2021 respecte maig2020 tant en homes com en dones són el sector transport, hosteleria, comerç a l’engròs i activitats sanitàries. Es present la recuperació actual respecte al mateix periode de l’any passat en plena pandèmia.

 

Població activa Camp de Tarragona vs Catalunya

 

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs) Camp de Tarragona vs Catalunya

En quant al número persones afectades per Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) al Camp de Tarragona (Baix Camp i Tarragonès) representa només el 4,45% del total de Catalunya en ERTOs per força major i un 3,10% en ERTOs per altres causes.

 

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs) per comarca Camp de Tarragona

Malgrat el número d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs) acumulats fins 28 de juny de 2021 afecta a 10.680 persones al Baix Camp i 16.429 al Tarragonès, respecte al total de Catalunya només representen un 1,75% i 2,74% del total respectivament.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de persona afiliada. Per sexe. A últim dia del mes (maig2021 vs març2020)

L’evolució del número de persones afiliades a la Seguretat Social en maig2021 respecte març2020 ha sigut positiva tant al Camp de Tarragona com a la província de Tarragona i ha hagut increment tant en homes com en dones.

 


Ajuts municipals

Evolució anual concessions Reus-Tarragona

Les subvencions concedides tant per l’Ajuntament de Reus com per l’Ajuntament de Tarragona van pujar significativament al 2020 per ajudar a tant a les empreses com a les persones a fer front a la crisi provocada per la pandèmia Covid-19.

 

Evolució concessions Ajuntament Reus per centre gestor

Evolució concessions RAISC mensualitzades

Concessions RAISC per àrea Catalunya

 

“Dades reactivació econòmica i social COVID-19 al Camp de Tarragona” és un projecte del Open data Lab del Camp de Tarragona construït de forma col·laborativa amb la comunitat “Daters” persones del territori que han aportat diverses fases del projecte per fer possible transformar dades en valor social i econòmic.